GASTRO STREFA Sp. z o.o 

 

  • CHILLI PIZZA
  • HOKUS POKUS
  • COFFEE POINT
  • BARLEY 
  • KEBABA

Wybierz zakładkę w celu uzyskania informacji.

Szanowni Państwo,

Przykładamy najwyższą wagę aby dane osobowe naszych pracowników były bezpieczne. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastro Strefa Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 9a/4, 15-089 Białystok,

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Może się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– poprzez e-mail: centrala@gastrostrefa.pl
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: Kilińskiego 9a/4, 15-089 Białystok;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Bołtryka z którym mogą państwo skontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych w następujący sposób:
– mailowo pod adresem IOD@adwokat-boltryk.pl
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: ul. Mickiewicza 83/16, 15-257 Białystok

CELE PRZETWARZANIA
Celem przetwarzania Państwa danych jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych;
– prawo do ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– Prawo do ich przenoszenia,
– Prawo do cofnięcia zgody, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie,
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZAS PRZETWARZANIA
1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, lub do momentu cofnięcia zgody.
2. Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie Kodeksu pracy przez okres:
A) 50 lat, w przypadku osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 roku,
B) 10 lat, w przypadku osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku,

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
– dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne;
– zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa);
– zewnętrzne usługi ochrony mienia;
– podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe;

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Szanowni Państwo,

Przykładamy najwyższą wagę aby dane osobowe naszych klientów były bezpieczne. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastro Strefa Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 9a/4, 15-089 Białystok,

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Może się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– poprzez e-mail: centrala@gastrostrefa.pl
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: Kilińskiego 9a/4, 15-089 Białystok;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Bołtryka z którym mogą państwo skontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych w następujący sposób:
– mailowo pod adresem IOD@adwokat-boltryk.pl;
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: ul. Mickiewicza 83/16, 15-257 Białystok;

CELE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą następujących celach:

1) realizacji umowy, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
2) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczący:
– wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
– udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO dotyczący m.in.: ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych;
– prawo do ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZAS PRZETWARZANIA
1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatnim roku i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
– dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne;
– dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń;
– podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
– biuro rachunkowe;

2. Państwa dane mogą być również przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

3. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich braku nie będziemy mogli zawrzeć umowy i jej realizować.

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu informacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Jednocześnie zaznaczamy iż wysłanie zgłoszenia jest równoczesne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów aktualnej rekrutacji.

Szanowni Państwo,

Przykładamy najwyższą wagę aby dane osobowe były bezpieczne. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastro Strefa Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 9a/4, 15-089 Białystok,

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Może się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– poprzez e-mail: centrala@gastrostrefa.pl
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: Kilińskiego 9a/4, 15-089 Białystok;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Bołtryka z którym mogą państwo skontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych w następujący sposób:
– mailowo pod adresem IOD@adwokat-boltryk.pl
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: ul. Mickiewicza 83/16, 15-257 Białystok

CELE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych;
– prawo do ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do ich przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie,
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZAS PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przechowywane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy. Twoje dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja RODO
dotycząca SOCIAL MEDIA
(portal FACEBOOK, INSTAGRAM)

I
[Zawartość polityki prywatności administratora]
1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook oraz Instagram na fanpage’u administratora. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
2. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z fanpage’em na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.
II
[Administrator danych]
Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest:
Gastro Strefa Sp. z o.o.  ul. Kilińskiego 9a/4, 15-089 Białystok,
NIP 5421671071, REGON 050444991,
Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:
1) listownie na adres: Kilińskiego 9a/4, 15-089 Białystok;
2) e-mailowo na adres: centrala@gastrostrefa.pl
3) telefonicznie: +48 668 127 324
III
[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]
1. Prowadzenie fanpage’a
1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
1) polubieniu fanpage’a;
2) aktywności na fanpage’u;
3) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger, Direct
1. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger oraz Instagram Direct, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook oraz Instagram, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook oraz Instagram.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
3. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.
3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów oraz obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może być dłuższy.
2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
4. Statystyki korzystania z usług
1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka oraz Instagrama.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników, ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook oraz Instagram użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.
3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
4. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka oraz Instagrama może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych.
5. Działania marketingowe i PR administratora
1. Na fanpage’u administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich produktów, usług oraz eventów, które organizuje lub w których bierze udział.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka oraz Instagrama.
6. Działania marketingowe innych produktów lub usług
1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na charakter portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
7. Prowadzenie rekrutacji
1. W celu prowadzenia rekrutacji administrator może również zamieszczać informacje dotyczące prowadzonych aktualnie przez administratora rekrutacji pracowników.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym konieczności zatrudniania pracowników celem prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.
IV
[Odbiorcy danych użytkowników]
1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook oraz Instagram, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
2. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.
V
[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
VI
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.
VII
[Inspektor ochrony danych]
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:
1) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@adwokat-boltryk.pl;
2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.
VIII
[Zmiany polityki prywatności]
1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na fanpage’u.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2020 r.
IX
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2) art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
3) art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

 


 

BRACIA KISZKO s.c.

 

  • HOKUS POKUS ul. Produkcyjna
  • COFFEE POINT ul. Produkcyjna

Wybierz zakładkę w celu uzyskania informacji.

Szanowni Państwo,

Przykładamy najwyższą wagę aby dane osobowe naszych pracowników były bezpieczne. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Kiszko, Mirosław Kiszko, Ewa Kiszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bracia s.c., ul Kujawska 30, 15-552 Białystok,

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Może się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– poprzez e-mail: ewa@hokuspokus.pl
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: ul. Kujawska 30, 15-552 Białystok;

CELE PRZETWARZANIA
Celem przetwarzania Państwa danych jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych;
– prawo do ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– Prawo do ich przenoszenia,
– Prawo do cofnięcia zgody, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie,
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZAS PRZETWARZANIA
1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, lub do momentu cofnięcia zgody.
2. Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie Kodeksu pracy przez okres:
A) 50 lat, w przypadku osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 roku,
B) 10 lat, w przypadku osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku,

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
– dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne;
– zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa);
– zewnętrzne usługi ochrony mienia
– podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe;

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Szanowni Państwo,

Przykładamy najwyższą wagę aby dane osobowe naszych klientów były bezpieczne. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Kiszko, Mirosław Kiszko, Ewa Kiszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bracia s.c., ul Kujawska 30, 15-552 Białystok,

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Może się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– poprzez e-mail: ewa@hokuspokus.pl
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: ul. Kujawska 30, 15-552 Białystok;

CELE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą następujących celach:

1) realizacji umowy, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
2) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczący:
– wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
– udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO dotyczący m.in.: ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych;
– prawo do ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZAS PRZETWARZANIA
1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatnim roku i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
– dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne;
– dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń;
– podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
– biuro rachunkowe;

2. Państwa dane mogą być również przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

3. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich braku nie będziemy mogli zawrzeć umowy i jej realizować.

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu informacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Jednocześnie zaznaczamy iż wysłanie zgłoszenia jest równoczesne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów aktualnej rekrutacji.
Szanowni Państwo,
Przykładamy najwyższą wagę aby dane osobowe były bezpieczne. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Kiszko, Mirosław Kiszko, Ewa Kiszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bracia s.c., ul Kujawska 30, 15-552 Białystok,

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Może się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
– poprzez e-mail: ewa@hokuspokus.pl
– telefonicznie: +48 668 127 324
– listownie na adres: ul. Kujawska 30, 15-552 Białystok;

CELE PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
– dostępu do danych osobowych;
– prawo do ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do ich przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie,
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
CZAS PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przechowywane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
PRZEKAZYWANIE DANYCH
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy. Twoje dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja RODO
dotycząca SOCIAL MEDIA
(portal FACEBOOK, INSTAGRAM)

I
[Zawartość polityki prywatności administratora]
1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook oraz Instagram na fanpage’u administratora. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
2. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z fanpage’em na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.
II
[Administrator danych]
Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest:
Krzysztof Kiszko, Mirosław Kiszko, Ewa Kiszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bracia s.c., ul Kujawska 30, 15-552 Białystok,
NIP 5421019264, REGON 050335440,
Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:
1) korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;
2) e-mailowo na adres: ewa@hokuspokus.pl
III
[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]
1. Prowadzenie fanpage’a
1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
1) polubieniu fanpage’a;
2) aktywności na fanpage’u;
3) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger, Direct
1. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger oraz Instagram Direct, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook oraz Instagram, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook oraz Instagram.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
3. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.
3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów oraz obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może być dłuższy.
2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
4. Statystyki korzystania z usług
1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka oraz Instagrama.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników, ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook oraz Instagram użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.
3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
4. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka oraz Instagrama może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych.
5. Działania marketingowe i PR administratora
1. Na fanpage’u administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich produktów, usług oraz eventów, które organizuje lub w których bierze udział.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka oraz Instagrama.
6. Działania marketingowe innych produktów lub usług
1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na charakter portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
7. Prowadzenie rekrutacji
1. W celu prowadzenia rekrutacji administrator może również zamieszczać informacje dotyczące prowadzonych aktualnie przez administratora rekrutacji pracowników.
2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym konieczności zatrudniania pracowników celem prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.
IV
[Odbiorcy danych użytkowników]
1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook oraz Instagram, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
2. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.
V
[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
VI
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.
VII
[Zmiany polityki prywatności]
1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na fanpage’u.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2020 r.
VIII
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2) art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
3) art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).