PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

Projekt nr POPW.01.05.00-20-0033/20 pod nazwą „Dotacja na kapitał obrotowy dla Gastro Strefa Sp. z o.o. Sp.K.” 

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Efektem projektu jest zapewnienie płynności finansowej w trakcie epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 307 497,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 307 497,36 zł